1. Käesolevad üldtingimused on teenuse tellija ja YliCool OÜ vahel sõlmitava catering’i-teenuse lepingu osa.
 2. Pakkumine kehtib ühtse tervikuna ja kui kliendil on soov pakkumise andmeid muuta jätab pakkuja endale õiguse esitada uus korrigeeritud pakkumine.
 3. YliCooli Cateringi koostatud hinnapakkumine on terviklik ning sisaldab infot tellitud toodete ja teenuste kohta, hõlmates ka toidu serveerimiseks vajalikke vahendeid.
 4. Tellija kinnitab YliCooli Cateringi hinnapakkumise kirjalikult e-posti teel.
 5. Tellijal on õigus kinnitatud tellimust (k.a osalejate üldarv) muuta hiljemalt viis tööpäeva enne tellimuse täitmise tähtaega, esitades muudatuse soovid kirjalikult. Muudatus jõustub peale mõlemapoolset kirjalikku kinnitust. Hilisemaid kliendipoolseid muudatusi aktsepteerib YliCool Catering vaid eelneval kokkuleppel ja võimaluse korral.
 6. Kinnitatud hinnapakkumise alusel esitab YliCool Catering tellijale ettemaksearve, mis katab vähemalt 50% tellimuse kogusummast, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 7. Tellimus loetakse kinnitatuks pärast seda, kui ettemaksearves esitatud summa laekub YliCool OÜ arvelduskontole.
 8. Kui klient tühistab tellimuse
  1. hiljemalt kaheksa tööpäeva enne ürituse toimumist, tagastab YliCool OÜ 100% ettemaksest;
  2. neli kuni seitse tööpäeva enne ürituse toimumist, tagastab YliCool OÜ 50% ettemaksest;
  3. vähem kui kolm tööpäeva enne ürituse toimumist, on YliCool OÜ-l õigus jätta ettemakse tagastamata.
 9. Peale tellimuse täitmist esitab YliCooli Catering hiljemalt viie tööpäeva jooksul tellijale korrigeeritud hinnapakkumise, milles on esitatud lõplikud ja tellijaga sündmuse vältel kooskõlastatud kulud (teeninduse ületunnid, tarbitud jookide kogus jm lisatooted ning -teenused), ning arve, millest on maha arvestatud tasutud ettemakse.
 10. Jookide eest tasutakse vastavalt tegelikule tarbimisele, arves kajastuvad kõik avatud pudelid
 11. Tellija tegevuse tulemusena lõhutud või rikutud nõud on tellija kohustatud hüvitama tekitatud kahju täies ulatuses
 12. Kliendi soovil pakitakse ürituse järgselt, ürituselt järele jäänud toidu kaasa. Pakkuja ei vastuta, piiratud realiseerimisja tõttu, kliendi poolt kaasa viidud toidu kvaliteedi eest